SYSTÉM VYÚKY: 

Činnost základních uměleckých škol je vymezena vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb o základním uměleckém vzdělávání. V ZUŠ Žirovnice jsou poskytovány základy vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. Je zde organizováno přípravné a základní studium. Základní studium je členěno na první a druhý stupeň, počet ročníků je určen platnými učebními plány, schválenými MŠMT. Ke každému z hlavních předmětů, vyučovaných formou individuální výuky, patří výuka hromadných předmětů (hudební nauka, sborový zpěv, komorní souborová hra a pod.).  Tyto předměty jsou v určitých ročnících povinné a jejich úhrada je již zahrnuta ve stanovené úplatě za vzdělání.

 

MIMOŘÁDNÉ ZKOUŠKY SOUBORŮ A SÓLISTŮ:

Před koncertním zájezdem nebo jiným náročným vystoupením žáků ZUŠ, soustředěním, nahráváním apod. jsou nutné i sobotní zkoušky nad rámec běžného rozvrhu. Prosíme rodiče o respektování ve výuce i na stránkách ZUŠ. Tyto nadpočetné hodiny výuky neovlivňují výši školného.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

Přijímací zkoušky do ZUŠ se konají každoročně začátkem září.

Ideální věk uchazečů je 6 let (výuka v ZUŠ pak začíná zároveň se školní docházkou). Vítáni jsou ale i starší zájemci.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO HUDEBNÍHO OBORU:

  • pěvecké dovednosti - uchazeč zazpívá jednoduchou lidovou píseň dle vlastního výběru
  • rytmické cítění - uchazeč tleskáním zopakuje krátký rytmický útvar předvedený zkoušejícím
  • intonace a tempo - uchazeč se snaží zazpívat vybranou píseň v různých tóninách a tempu

 

Při přijímací zkoušce nemusí mít děti jasnou představu o zvoleném hudebním nástroji. Šestileté děti navštěvují během přípravní hudební výchovy pouze lekce kolektivní výuky a sborového zpěvu. Starší děti se snažíme zařadit do výuky na hudební nástoj ihned.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO VÝTVARNÉHO OBORU:

  • zkouška trvá přibližně jednu hodinu a hodnotí se: kresební zdatnost, cit pro barvu, tvar a vlastní fantazie

 

PŮJČOVNÁNÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ:

ZUŠ Žirovnice zapůjčuje svým začínajícím žákům tyto hudební nástroje:
akordeon 60 basů, zobcová flétna tenorová a basová, příčná flétna, klarinet, saxofon, housle. Doba zapůjčení hudebního nástroje je časově omezena.

 

ŠKOLNÉ: ( schvaluje zřizovatel ZUŠ)

Hudební obor - přípravná hudební výchova - 180,-Kč měsíčně

Hudební obor - skupinová výuka - 180,-Kč měsíčně

Hudební obor - individuelní výuka - 280,-Kč měsíčně

Výtvarná výchova - 200,-Kč měsíčně

 

PLATBA ŠKOLNÉHO:

Výběr školného se provádí 2x za školní rok, vždy na začátku nového pololetí, datum splatnosti je uvedeno na složence.

 

MOŽNOST PLATBY:

složenkou nebo převodem na účet ZUŠ.

O snížení výše školného rozhoduje ředitel ZUŠ na základě předložení písemné žádosti a předložení potřebných podkladů.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU:

Organizace školního roku v ZUŠ je shodná s organizací školního roku na základních školách.